Ve vedení podnikatelské společnosti je osobou, která má velké pravomoci a její důležitost je značná. Jednatel je výhradně fyzická osoba a u společnosti s ručením omezeným ho jmenuje valná hromada, a to buď z řad společníků, nebo jiných fyzických osob. Po jmenování do funkce má právo obchodního vedení firmy. Co to přesněji obnáší? Obchodním vedením je rozuměno řízení firmy v oblasti rozhodování o podnikatelských záměrech, vlastně v organizování a řízení její podnikatelské činnosti. Ale zároveň jednatelé nesou veškerou právní odpovědnost za chod firmy, najímají zaměstnance, kontrolují vedení účetnictví, podpisují smlouvy, mohou k podpisům smlouvy dát oprávnění jiným osobám, mají povinnosti vůči úřadům.
Podnikatel u okna
Vedou také jednání jménem společnosti a v případě, že je jednatelů více a v uzavřené společenské smlouvě nebo v přijatých stanovách není uvedeno jinak, může každý z nich jednat jménem firmy samostatně. Ale uvedená oprávnění mohou být kromě společenské smlouvy a stanov omezená valnou hromadou.
Muž s kravatou

Kdo může být jednatelem?

 
Pouze fyzická osoba, která dosáhla věku osmnácti let, není členem dozorčí rady společnosti a je plně způsobilá k právním úkonům. Musí být také bezúhonná, a to ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, který kromě jiného upravuje podmínky živnostenského podnikání, stanovuje druhy živností a podmínky pro provozování živností. To, že se osoba stala jednatelem, musí být zaevidováno do obchodního rejstříku.

Kdy tato funkce zaniká?

 
K tomu může dojít jeho odvoláním z funkce, jeho odstoupením, nebo i uplynutím funkčního období. Zanikne také, pokud jednatel přestane splňovat podmínky pro výkon funkce nebo pokud dojde k zániku firmy. Tato skutečnost, že zanikla funkce jednatele, musí být zapsaná do obchodního rejstříku. K tomu existuje předepsaný formulář, který musí být vyplněn s úředně ověřeným podpisem.